banner
Biznes

Działalność finansowa przedsiębiorstwa

Na funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa składają się trzy podstawowe rodzaje działalności: operacyjna, inwestycyjna oraz działalność finansowa, która polega na pozyskiwaniu źródeł finansowania i ich spłacie.

Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwie powodują powstanie kosztów lub przychodów finansowych, obejmujących z jednej strony korzyści uzyskane z posiadania, pożyczenia lub sprzedaży osobom trzecim aktywów finansowych, a z drugiej strony są to opłaty pobierane przez podmioty za pożyczenie od nich środków pieniężnych lub ich równowartości, a także skutki utraty wartości aktywów finansowych.

Nie sposób wymienić wszystkich przychodów i kosztów finansowych. Do przychodów firmy należą w szczególności odsetki od lokat i rachunków bankowych, od udzielonych pożyczek, weksli obcych, obligacji, czy przeterminowanych należności. Poza tym do przychodów zalicza się także przychody z posiadania udziałów w innych jednostkach, czy wzrost wartości aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej (pod warunkiem, że wzrost ten nie zwiększa kapitału z aktualizacji wyceny). Prowadzenie ksiąg rachunkowych służy właśnie ujawnieniu w nich wszystkich przychodów przedsiębiorstwa z operacji finansowych.

Z kolei do kosztów finansowych zalicza się między innymi: różnice między wartością nominalną a kwotą, według której następuje wykup wyemitowanych przez jednostkę dłużnych papierów wartościowych, prowizje i odsetki od kredytów bankowych na finansowanie obrotu lub wypłatę dywidendy, czy odsetki od zaciągniętych pożyczek i zobowiązań, w tym na zakup lub budowę środków trwałych, inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych po ich oddaniu do użytkowania.

Przedsiębiorcy niejednokrotnie nie radą sobie z zaksięgowaniem wszystkich operacji związanych z pozyskiwaniem i obsługą kapitału, dlatego niejedno biuro rachunkowe Katowice z pewnością wyręczy ich w sprawach związanych z kalkulacją podatków, raportowaniem i naliczaniem płac, czy opracowywaniem sprawozdań finansowych- oferując kompleksową obsługę księgową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.