banner
Artykuły, Biznes

Sposoby inwestowania środków pieniężnych na rynku kapitałowym

Obecnie coraz więcej osób decyduje się na inwestowanie środków pieniężnych w instrumenty rynku kapitałowego, jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Inicjatywę podejmują samodzielnie lub za pośrednictwem wybranej instytucji finansowej. Tym samym są dwa podstawowe sposoby inwestowania – na giełdzie lub w fundusze. Na czym polegają?

Inwestowanie obok zarabiania

Inwestowanie można rozumieć jako formę pozyskiwania dodatkowych środków pieniężnych poprzez lokowanie posiadanych funduszy w instrumenty rynku kapitałowego. Aby jednak osiągnąć zysk, konieczna jest rezygnacja z bieżącej konsumpcji i przeznaczenie środków pieniężnych na określoną inwestycję. Oznacza to, że zwrot z inwestycji nastąpi dopiero po pewnym czasie, przy czym trzeba mieć jednocześnie na uwadze ryzyko towarzyszące tej inwestycji. Ryzyko wiąże się z możliwością straty całej sumy pieniędzy lokowanej w wybrane instrumenty rynku kapitałowego lub jej części.

Inwestycja może mieć charakter długoterminowy lub krótkoterminowy, a ostatecznie czas jej trwania będzie zależeć wyłącznie od celu i indywidualnych możliwości inwestora.

Samodzielnie lub za pośrednictwem funduszu

Inicjatywa związana z lokowaniem środków pieniężnych w instrumenty rynku kapitałowego jest indywidualną decyzją inwestora. Inwestowanie natomiast może być realizowane samodzielnie lub we współpracy z dowolną instytucją finansową.

Bezpośrednie inwestowanie na giełdzie, bez wsparcia ze strony specjalistów do sprawshutterstock_105421997 finansowych, wymaga przynajmniej podstawowej znajomości mechanizmu funkcjonowania rynku kapitałowego. Warunkiem koniecznym dla osiągnięcia zysku jest pełne zaangażowanie i kontrola sytuacji na rynku kapitałowym. Inwestor musi na bieżąco śledzić notowania, aby w odpowiednim momencie podjąć korzystną decyzję dotyczącą kupna lub sprzedaży posiadanych instrumentów. Nawet jeśli posiadane instrumenty przeznaczone są do sprzedaży w perspektywie czasu, niezbędna jest stała weryfikacja sytuacji rynku oraz branży – właściwej dla spółki, której akcje inwestor posiada. Samodzielne inwestowanie zmusza więc niejako do ogólnego zapoznania się z praktykowanymi analizami (techniczną, fundamentalną, portfelową).

W przypadku inwestowania w fundusze prace wynikające z analizy sytuacji na rynku kapitałowym przejmuje wybrana instytucja finansowa. Inwestycją od początku do końca zarządzają eksperci finansowi, będący przedstawicielami osoby lokującej środki pieniężne za pośrednictwem funduszu . Inwestowanie w fundusze jest o tyle korzystne, że dywersyfikacja portfela może odbyć się przy znacznie mniejszych nakładach finansowych aniżeli w przypadku samodzielnego inwestowania. A w im większą ilość instrumentów (np.: akcji) ulokowane zostaną środki pieniężne, tym mniejsze ryzyko inwestycji. Warto jednak wiedzieć, że proces kupna i sprzedaży jednostek funduszu może trwać nawet do trzech dni – czyli znacznie dłużej niż w inwestowaniu bezpośrednim.

Aspekty każdej strategii inwestycyjnej

Decydując się na ulokowanie środków pieniężnych w instrumenty rynku kapitałowego, bez względu na przyjęty sposób inwestowania, warto znać najważniejsze aspekty każdej strategii. Przede wszystkim trzeba rozważyć takie kwestie, jak:

  • suma środków do inwestycji – czyli kwota, jaką inwestor jest w stanie przeznaczyć na inwestycję,
  • horyzont czasowy inwestycji – czyli czas, po jakim oczekiwany jest zysk,
  • dopuszczalna skłonność do ryzyka – czyli ile z zainwestowanych środków inwestor jest w stanie utracić (w zależności od instrumentu rynku kapitałowego ryzyko będzie większe lub mniejsze).

Oprócz ogólnej znajomości zasad mechanizmów funkcjonowania rynku kapitałowego, w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych istotna jest wiedza na temat sytuacji gospodarczej aktualnej i prognozowanej https://bphtfipl.wordpress.com/. Dotyczy to zarówno rynku rodzimego (Warszawska Giełda Papierów Wartościowych), jak rynków światowych. Wpływ na zmiany rynkowe mają głównie takie czynniki, jak: sytuacja geopolityczna, kondycja światowych gospodarek, stan indeksów giełdowych, wskaźniki makroekonomiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *