banner
Biznes

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Ryzyko jest integralną częścią całego procesu zarządzania przedsiębiorstwem i może dotyczyć różnych zagadnień w zakresie jego funkcjonowania. Dlatego już na etapie opracowywania strategii konieczne jest uwzględnienie ewentualnych zagrożeń, jak i szans, które zazwyczaj wymagają wdrażania dodatkowych metod działania.

open-sky-two-1426373-mManagerowie koordynujący procesami biznesowymi przedsiębiorstwa zawsze biorą pod uwagę możliwość wystąpienia ryzyka. Dotychczas pojęcie to ujmowano jednoznacznie, jako niekorzystne zdarzenie niosące ze sobą negatywne skutki, które wymaga wdrażania metod zaradczych. Jednak współcześnie definicja ryzyka uległa zmianie i jest ono również rozpatrywane w kategoriach pozytywnych, jako szansa na osiągnięcie pewnych korzyści. Nowy sposób postrzegania ryzyka wynika z faktu, że w przypadku długoterminowych strategii biznesowych należy uwzględnić wszelkie zdarzenia, tak negatywne, jak i pozytywne, które wymagają stosowania metod adekwatnych do zaistniałej sytuacji.

Aby jednoznacznie ocenić rodzaj i stopień ryzyka, konieczne jest tzw. zarządzanie ryzykiem, jako integralna część zarządzania procesami zachodzącymi wewnątrz przedsiębiorstwa. W związku ze zmianą postrzegania znaczenia ryzyka, dotychczasowe metody zarządzania zastąpiono nowymi, które traktują je jako zjawisko wielowymiarowe. Umiejętne zarządzanie ryzykiem pozwala zintensyfikować rozwój przedsiębiorstwa i uzyskać przewagę konkurencyjną.

Trzeba mieć na uwadze, że ryzyko może wystąpić na wielu płaszczyznach, dlatego zarządzanie ryzykiem wymaga szerokiego ujęcia. Ryzyko może bowiem odnosić się do kwestii ekonomicznych, handlowych, produkcyjnych, rynkowych i wielu innych. Każde ryzyko wymaga indywidualnego podejścia, które polega na identyfikacji i analizie w celu oceny rodzaju i stopnia tego ryzyka, a także jego efektów – korzystnych bądź niekorzystnych dla przedsiębiorstwa. Właściwe ujęcie ryzyka pozwala na uniknięcie lub zminimalizowanie wynikających z niego zagrożeń lub skorzystanie z szansy na osiągnięcie sukcesu.

Źródło informacji: www.company-risk.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *