banner
pisanie
Edukacja

Konstrukcja pracy naukowej i sposoby jej redagowania

Praca magisterska, licencjacka czy dyplomowa może być traktowana jako rodzaj pracy naukowej, nie tylko podsumowującej osiągnięcia edukacyjne, ale też często będącej wstępem do dalszych badań. Ponieważ ma odzwierciedlać wiedzę i kompetencje autora w zakresie danej dziedziny jest redagowana zgodnie z przyjętymi zasadami i metodami.

Efektem pracy naukowej powinny być wnioski ważne w kontekście wybranej dziedziny. Dlatego niezbędne jest ustalanie pewnych faktów i opracowywanie teorii, a także definiowanie określonych terminów i pojęć, które pozwolą na wyprowadzenie właściwych wniosków końcowych. Jednak pierwszym etapem tych działań zawsze jest formułowanie problemu badawczego, określonej koncepcji, która warunkuje rodzaj pracy naukowej. Z rodzajem pracy naukowej wiąże się wybór metod badawczych, pozwalających na określenie istotnych faktów i teorii, a w konsekwencji wniosków.

Autor pracy naukowej korzysta z wielu źródeł i badań, czasami też podejmuje się przeprowadzenia własnych doświadczeń. Uzyskane informacje i wyniki musi poddać dogłębnej analizie, a następnie zebrać je i przedstawić w swojej rozprawie redagowanej zgodnie z obowiązującymi zasadami określającymi jej konstrukcję. W skład pracy naukowej wchodzi:

  • wstęp – w którym autor uzasadnia wybór temu, określa tezę, wskazuje cele i zastosowaną metodologię badawczą, a także wyjaśnia zasadność uwzględnionych źródeł i opracowań,
  • rozdziały – w których autor dokonuje analizy tematu, skupiając się na wyjaśnianiu kolejnych zagadnień (autor może też zastosować podział na podrozdziały, jeśli wymaga tego sposób ujęcia tematu),
  • zakończenie – będące podsumowaniem całej pracy poprzez weryfikację i zestawienie zagadnień najważniejszych w kontekście sformułowanego problemu badawczego,
  • bibliografia – będąca wykazem wszystkich opracowań i źródeł wykorzystanych przez autora przy redagowaniu pracy,
  • aneksy – zawierające dokumenty, zdjęcia, dane statystyczne itp.,
  • spis treści.

Zachowanie przez autora obowiązujących standardów świadczy o dobrej znajomości dziedziny, metodologii badawczej, umiejętności zbierania i weryfikowania materiałów źródłowych, a w konsekwencji o rzetelnym opracowaniu tematu. Praca naukowa powinna być pisana językiem adekwatnym do danej dziedziny, z uwzględnieniem właściwych terminów i pojęć. Autor musi wykazać się umiejętnością definiowana terminów, analizowania zagadnień i formułowania wniosków. Praca naukowa wymaga też prowadzenia pewnego rodzaju polemiki, dyskusji z autorami innych opracowań, ważnych dla analizowanego tematu. Wymagania stawiane autorowi mają pomóc mu przygotować rozprawę, która stanie się wartościowym dla danej dziedziny opracowaniem.

Przy współpracy z Pisanie.co

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *